آنتی ویروس های تحت شبکه

تهدیدات فضای مجازی هر لحظه در حال تغییر و پیشرفت می باشد لذا سازمانها برای تداوم کسب و کار خود و جلوگیری از وارد شدن ضرر های مالی و معنوی نیازمند بهره گیری از راهکار های آنتی ویروس مدرن می باشند تا بتواند بدون ایجاد دغدغه برای مدیران IT کسب و کار سازمان را نیز محافظت نماید.